Wszystkie komendy do Minecrafta

Jeśli ciężka praca nie jest dla Ciebie, komendy i kody do Minecraft to coś w sam raz dla Ciebie. Czy jest lepszy sposób na podbicie piaskownicy, która jest światem Minecrafta, niż włączenie konsoli, wpisanie kilku słów i symboli i dodanie do swojego plecaka całego diamentowego ekwipunku?
Komendy do Minecraft to znacznie więcej niż tylko ciąg liter. Mogą błyskawicznie zmienić świat, od zabicia każdego wroga wokół ciebie do natychmiastowego wytopienia całego metalu w Twoim ekwipunku. Niektórzy ludzie mogą nazywać to oszustwem, ale my uważamy to za zwykłą oszczędność czasu i umożliwienie Ci komfortowej przygody w niesamowitym świecie, jaki oferuje Minecraft.

Ale jak włączyć komendy w Minecraft? Na szczęście jest to niezwykle proste. Podczas tworzenia nowego świata Minecraft zostaniesz poproszony o wybranie, czy komendy Minecraft mają być dostępne. Po zaznaczeniu opcji „tak” i załadowaniu świata musisz nacisnąć klawisz „C”, aby otworzyć pasek poleceń, na którym będziesz wprowadzać wszystkie komendy w Minecraft. 

Komendy gracza

Te komendy do Minecraft dostępne są dla wszystkich graczy i można używać ich na większości serwerów. 

help – otwiera listę dostępnych komend.
list uuids – otwiera listę graczy dostępnych w danym świecie.
me <akcja> – wysyła wiadomość, która opisuje czynność postaci, np. Damian podniósł rękę.
tell/w/msg <gracz> <wiadomość> – wysyła wiadomość prywatną do konkretnego gracza.
seed – pokazuje seed świata, na którym obecnie się znajdujemy.
trigger <cel> [<add | set> <wartość>] – określa cel w tabeli, która zawiera kryterium „trigger”.

Komendy operatora

Te fajne komendy do Minecraft można wykorzystać będąc operatorem – działają także w konsoli serwera. Można z nich korzystać także w trybie singleplayer z włączonymi kodami. Komendy admina Minecraft to bardzo przydatne narzędzie, które pozwala utrzymać kontrolę nad serwerem.

advancement <grant | revoke> <gracz> < ID postępu> – daje, sprawdza lub odbiera postępy konkretnego gracza.
bossbar add/set/remove <id> „<nazwa>” – tworzenie, usuwanie lub edycja pasków bossów.
clear [cel] [przedmiot] [metadane] [max ilość] [tag danych] – usuwa jeden lub wszystkie przedmioty z ekwipunku gracza.
clone <x1> <y1> <z1> <x2> <y2> <z2> <x> <y> <z> [tryb maskowania] [tryb klonowania] – kopiowanie (klonowanie) danej struktury.
Data – łączenie, usuwanie lub edytowanie tagów NBT i stanów bloków.
ata get block <pozycja> [ścieżka] [skala] – otrzymanie danych o stanie bloku:
data get entity <cel> [ścieżka] [skala] – dodatkowe dane o bycie
data merge block <pozycja> <nbt> – nadanie tagu NBT konkretnemu blokowi
data merge entity <cel> <nbt> – nadanie tagu NBT konkretnemu bytowi
data remove block <pozycja> <ścieżka> – usuwanie danych bloku
data remove entity <cel> <ścieżka> – usuwanie danych bytu (nie gracza).
Datapacka disable/enable <paczka danych> – włącza lub wyłącza paczkę danych w świecie.
debug start/stop – zaczyna sesję debugowego profilowania lub wyłącza tę już włączoną.
effect clear <gracz> – wyłącza wszystkie efekty gracza.
defaultgamemode <tryb> – wybiera, jaki styl gry na danym świecie jest domyślny.
difficulty <poziom> – zmienia poziom trudności (peaceful, easy, normal lub hard).
effect give <gracz> <efekt> [czas] [wzmacniacz] [schowaj cząsteczki] – rozpoczyna wybrany efekt mikstury u gracza.
effect clear <gracz> – usuwa wszystkie efekty na graczu.
enchant <gracz> <id zaklęcia> [poziom zaklęcia] – zaklina item, który trzyma gracz.
execute <polecenie> <byt> run <polecenie> – dany byt wykonuje polecenie określone w komendzie.
experience | xp <add | set> <gracz> <ilość> <points | levels> – edytuje poziomy doświadczenia gracza.
fill <x1> <y1> <z1> <x2> <y2> <z2> <ID słowne bloku> [metadane] [obsługa starych bloków] [tag danych] – wypełnia obszar od X1, Y1 i Z1 do X2, Y2 i Z2 identycznymi blokami.
forceload add/remove/query <x1, z1> [x2, z2] – przymusowo ładuje określony chunk.
function <funkcja> – odpala konkretną funkcję z plików gry.
gamemode <tryb> [gracz] – ustawia tryb gracza (survival, creative, adventure, spectator).
gamerule <zasada gry> [wartość] – ustala zasady gry na serwerze.
give <gracz> <przedmiot> [ilość] [metadata] [tag danych] – daje określony przedmiot.
kill [gracz] – zabija konkretnego gracza.
locate <ID słowne struktury> – pokazuje koordynaty wybranej struktury.
particle <nazwa> <x> <y> <z> <xd> <yd> <zd> <prędkość> [ilość] [tryb] [gracz] – przywołuje określone cząsteczki
playsound <dźwięk> <gracz> [pozycja] [głośność] [ton] [minimalna głośność] – odtwarza danemu graczowi konkretny dźwięk.

recipe give/take [gracz] <przedmiot> – daje lub zabiera graczowi określoną receptę.

reload – włącza i wyłącza pliki z tabelami, postępami itd.

replaceitem block <x> <y> <z> <slot> <przedmiot> [ilość] – uzupełnia slot w bloku przedmiotem.

replaceitem entity <selektor> <slot> <przedmiot> [ilość] – uzupełnia slot w bycie przedmiotem.

say <wiadomość> – wysyła wiadomość do każdego gracza na serwerze.

destroy – niszczy stary blok.

keep – tworzy nowy blok w wolnym miejscu.

replace – usuwa stary blok (nie pojawia się jako przedmiot).

setworldspawn [x] [y] [z] – ustala punkt spawnu świata.

spawnpoint [gracz] [x] [y] [z] – ustala punkt spawnu gracza.
spreadplayers <x> <z> <odległość> <zasięg> <łącz drużyny> <gracze> – rozrzuca graczy na konkretnym obszarze (losowo).
stopsound <gracz> [źródło] [dźwięk] – wyłącza dźwięk danemu graczowi. 

summon <byt> [x] [y] [z] [tag danych] – przyzywa do świata byt.

team add/empty/join/leave/modify/remove – pozwala zarządzać drużynami.
time set <wartość> – ustawia określony w poleceniu czas.
time add <wartość> – dodaje określoną wartość czasu.
title <gracz> times <odsłonięcie> <czas> <zanikanie> – umożliwia zarządzanie napisami na dolnym pasku i środku ekranu.
teleport [byt] <pozycja> [yRot] [xRot] – teleportuje gracza w określone miejsce.
weather <typ pogody> [czas] – ustawia pogodę (clear, rain, thunder).
worldborder get/center/damage amount/damage buffer/warning distance/warning time – pozwala zarządzać granicami świata.

Komendy w trybie wieloosobowym

Komendy admina Minecraft, które pozwalają utrzymywać porządek na serwerze. Niezbędne do efektywnego zarządzania.

ban <gracz> [powód] – banuje gracza.
ban-ip <ip> – banuje IP gracza.
banlist [ips] – lista zbanowanych.
op <gracz> – daje graczowi funkcję operatora.
deop <gracz> – zabiera graczowi funkcję operatora.
kick <gracz> [powód] – wyrzuca gracza z serwera.
pardon <gracz>  odbanowuje gracza.
pardon-ip <ip> – odbanowuje IP gracza.
save-all  zapisuje wszystkie zmiany w świecie.
save-off – wyłącza automatyczne zapisywanie świata.
save-on włącza automatyczne zapisywanie świata.
setidletimeout <Minutes until kick> – ustala czas, po jakim dany gracz dostanie kicka.
stop – wyłącza serwer, uprzednio zapisując wszystkie zmiany.
whitelist add/remove <gracz> – dodaje lub usuwa konkretnego gracza z białej listy.
whitelist list – wyświetla białą listę.
whitelist on/off – wyłącza lub włącza białą listę na serwerze.
whitelist reload – pozwala przeładować białą listę, jeśli została ona edytowana z zewnątrz (np. w pliku).

A Ty jakie fajne komendy do Minecraft wykorzystujesz najczęściej? Pochwal się nam!